Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2022 | Praha (2024)

13.6. 2022

V1. čtvrtletí roku 2022 vzrostl počet obyvatel vPraze podle předběžných výsledků o 2 556 osob na celkových 1277 962obyvatel. Za nárůstem počtu obyvatel stál přírůstek stěhováním (2660 osob), přirozenou měnou ubylo 104 osob. Vporovnání s1. čtvrtletím roku 2021 došlo kmeziročnímu poklesu přírůstku stěhováním, ke snížení přirozeného úbytku a zvýšení celkového přírůstku obyvatel. Meziročně poklesl počet živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, a zvýšil se počet vystěhovalých.

K 31. březnu 2022 bylo v Praze podle předběžné statistické bilance evidováno 1277 962 osob (ztoho 51,1% žen). Vabsolutních číslech i vpřepočtu na 1000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v1. čtvrtletí 2022 druhý největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů po kraji Středočeském (8,1 osob vpřepočtu na tisíc obyvatel).

Tabulka1: Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2022 | Praha (1)

Během 1. čtvrtletí 2022 zemřelo celkem 3 262 osob a na svět přišlo 3158dětí. Počet zemřelých meziročně poklesl o 32,1 % osob, počet živě narozených poklesl o 14,5 %. Přirozenou měnouv1. čtvrtletí 2022 tak klesl počet obyvatel o 104 osob. Tento přirozený úbytek však byl mnohem menší, než v1. čtvrtletí předchozího roku, kdy přirozenou měnou ubylo 1111 osob.

Vrámci běžné migrace se do Prahy přistěhovalo celkem 12,1 tisíc osob, ztoho 6,3 tisíc zciziny. Celkem 9,4 tisíc osob bylo evidováno jako vystěhovalých, ztoho 2,6 tisíce se vystěhovalo do ciziny.

Stěhování tak zajistilo celkový populační přírůstek Prahy v1. čtvrtletí 2022,kdy díky němu přibylo vkraji 2660obyvatel (meziroční pokles o 23,6 %). Na přírůstku stěhováním se jako obvykle podílelo výhradně stěhování sezahraničím, odkud sedoPrahy přistěhovalo o 3 715 osob více, než se z ní vystěhovalo. Tento přírůstek stěhováním byl o 25,5 % menší, než ve stejném období loňského roku. Naopak stěhováním s ostatními regiony Česka ztratila Praha 1 055osob, meziročně se ztráta snížila o 29,9 %.

K1.4.2022 bylo podle dat Cizineckého informačního systému vPraze registrováno téměř 61,1 tisíc osob sudělenou dočasnou ochranou vČR vsouvislosti sválkou na Ukrajině (tyto osoby nejsou zahrnuty do statistik demografického vývoje obyvatelstva). Zcelkového počtu těchto osob bylo 68 % žen. Zhlediska věkového složení bylo vPraze registrováno 33 % dětí ve věku 0-14 let, 63 % osob ve věku 15-64 let a přibližně 4 % osob ve věku 65 a více let sudělenou dočasnou ochranou.

Graf 1: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2004 až 2022

Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2022 | Praha (2)

V Praze bylo v1. čtvrtletí 2022 uzavřeno 603 sňatků, oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o nárůst o 46,4 %. Počet uzavřených manželství v přepočtu na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 1,9 a byl společně sÚsteckým krajem nejvyšší mezi kraji. Zcelkového počtu 603 manželství uzavřených v1. čtvrtletí 2022, se jich 107, tedy 17,7 %, uskutečnilo vjediný den, a to v dens „magickým“ datem 22. 2. 2022. Pro zajímavost, vroce 2021 byly v den 22.2.2021 uzavřeny celkem 2 sňatky.

Graf2: Saldo stěhování s ostatními regiony Česka a se zahraničím v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2004 až 2022

Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2022 | Praha (3)

Podíl dětí narozených mimo manželstvíse v Praze meziročně zvýšil na 43,4 % (za 1. čtvrtletí roku 2021 tobylo 41,7 %) a stále zůstal pod průměrem Česka (50,3 %). Mezi kraji se jednalo o druhou nejnižší hodnotu. Nejmenší podíl mimomanželských dětí se narodil ve Zlínském kraji (43,0 %), největší v Ústeckém kraji (65,8 %). Zcelkového počtu 3158živě narozených dětí tvořily prvorozené děti 54,3 %, druhorozených bylo 35,3 % aděti třetího a vyššího pořadí senavšech živě narozených dětech podílely z 10,4 %.

Graf3: Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze v 1. čtvrtletí 2004 až 2022

Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2022 | Praha (4)

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bezohledu nastátní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují icizince s vízy nad90dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince spřiznaným azylem (podle zákona č.325/1999 Sb., oazylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců, seúdaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem naúzemí hl. m. Prahy, které nastaly vcizině.

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.

Komentář navazuje na rychlou informaci o pohybu obyvatelstva ČR zveřejněnou zde.

Poznámka: Součástí tohoto komentáře nejsou údaje o pohybu obyvatel vměstských částech k31.3.2022. Údaje budou zveřejněny ihned po ukončení zpracování podkladových dat.

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Adam Vlč
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ vhl. m. Praze
Tel.: 274054 223
E-mail: adam.vlc@csu.gov.cz

Pohyb obyvatelstva v Praze v 1. čtvrtletí 2022 | Praha (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 6124

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.